Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Vooruit! Re-integratie & Verzuim

ARTIKEL 1 ALGEMEEN
1.1  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a.Opdrachtnemer: Vooruit! Reïntegratie & Verzuim: Birgit Tieman-Berntsen alsmede haar medewerkers.
b. Opdrachtgever: Iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met Vooruit! Reïntegratie & Verzuim een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
c. Overeenkomst: Elke overeenkomst tussen Vooruit! Reïntegratie & Verzuim en Opdrachtgever.
d. Diensten: Alle in het kader van een overeenkomst tussen Vooruit! Reïntegratie & Verzuim en Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden door Vooruit! Reïntegratie & Verzuim zoals, maar niet beperkt tot:  (persoonlijke) verzuimbegeleidingstrajecten
 advieswerkzaamheden.
 dossieranalyse
 coaching
1.2  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vooruit! Reïntegratie & Verzuim en op iedere overeenkomst tussen Vooruit! Reïntegratie & Verzuim en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf is afgeweken. Wanneer Opdrachtgever deze voorwaarden voor een Overeenkomst met Vooruit! Reïntegratie & Verzuim heeft aanvaard zullen zij automatisch van toepassing zijn op toekomstige Overeenkomsten tussen Vooruit! Reïntegratie & Verzuim en Opdrachtgever, voor zover het tegendeel niet schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen.
ARTIKEL 2 OFFERTES, AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Vooruit! Reïntegratie & Verzuim zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, of gedurende een andere termijn die uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Vooruit! Reïntegratie & Verzuim kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.2  Ieder door Vooruit! Reïntegratie & Verzuim gedaan aanbod tot het verrichten van diensten is gebaseerd op de daartoe door de Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Vooruit! Reïntegratie & Verzuim mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
2.3  Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt/opdrachtgever de offerte, of de aanvullende dienst van Vooruit! Reïntegratie & Verzuim schriftelijk voor akkoord heeft gegeven. Bevestiging daarvan kan per mail, post of anderszins.
2.4  De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 3 AUTEURSRECHTEN
3.1  Het auteursrecht op al het door Vooruit! Reïntegratie & Verzuim ontwikkelde en ten behoeve van diensten ingezette materiaal berust bij Vooruit! Reïntegratie & Verzuim. Dit materiaal mag niet worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vooruit! Reïntegratie & Verzuim.
3.2  Op alle informatie die te beschouwen is als vertrouwelijke bedrijfsinformatie en uit de samenwerking tussen Vooruit! Reïntegratie & Verzuim en Opdrachtgever voortkomt, berust strikte geheimhouding. Zowel Opdrachtgever alsook Vooruit! Reïntegratie & Verzuim verplichten zich tot absolute geheimhouding omtrent alle aan elkaar verstrekte informatie over het bedrijf, afdelingen alsmede medewerkers van Opdrachtgever c.q. Vooruit! Reïntegratie & Verzuim.ARTIKEL 4 LEVERING EN UITVOERING VAN DIENSTEN
4.1  Vooruit! Reïntegratie & Verzuim voert diensten uit overeenkomstig het met de opdrachtgever besproken uitvoeringsplan. Wijzigingen in het uitvoeringsplan kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden worden aangebracht.
4.2  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
4.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor, alsook de te berekenen prijs en overige voorwaarden, worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.4  Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4.5  Vooruit! Reïntegratie & Verzuim zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der techniek en wetenschap.
4.6  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Vooruit! Reïntegratie & Verzuim het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.7  De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vooruit! Reïntegratie & Verzuim aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Vooruit! Reïntegratie & Verzuim worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Vooruit! Reïntegratie & Verzuim zijn verstrekt, heeft Vooruit! Reïntegratie & Verzuim het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.8  Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Vooruit! Reïntegratie & Verzuim daarom schriftelijk in gebreke te stellen.

ARTIKEL 5 BETALING EN TARIEVEN
5.1  De tarieven voor de te verlenen diensten worden in onderling overleg tussen Vooruit! Reïntegratie & Verzuim en de Opdrachtgever vastgesteld.
5.2  Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en voor de eerste uitvoeringstermijn, op een door Vooruit! Reïntegratie & Verzuim aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Vooruit! Reïntegratie & Verzuim aangegeven.
5.3  Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
5.4  De overeengekomen tarieven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
5.5Tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders staat aangegeven zijn de tarieven ook exclusief de met de opdracht samenhangende kosten, zoals reis- en verblijfskosten, huur van ruimtes, secretariaats- en administratiekosten.

ARTIKEL 6 OPSCHORTING, ANNULERING EN TUSSENTIJDSE BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
6.1  Vooruit! Reïntegratie & Verzuim kan te allen tijde beslissen de overeenkomst schriftelijk op te schorten of te beëindigen, zonder daardoor schadeplichtig te zijn jegens Opdrachtgever.
c. Annulering van diensten anders dan genoemd onder a en b door Opdrachtgever binnen een maand voor uitvoeringsdatum, verplicht deze tot betaling van alle gemaakte voorbereidingskosten tot een maximum van 20% van het overeengekomen tarief.
6.2  Indien Vooruit! Reïntegratie & Verzuim tot opschorting of beëindiging overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of tot het leveren van vervangende diensten.
6.3 In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Vooruit! Reïntegratie & Verzuim vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Vooruit! Reïntegratie & Verzuim op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
6.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.5 De vorderingen van Vooruit! Reïntegratie & Verzuim op de opdrachtgever zijn eveneens onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
a. na het sluiten van de overeenkomst aan Vooruit! Reïntegratie & Verzuim ter kennis gekomen omstandigheden geven Vooruit! Reïntegratie & Verzuim goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. indien Vooruit! Reïntegratie & Verzuim de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
6.6  In de onder lid 6.4 genoemde gevallen is Vooruit! Reïntegratie & Verzuim bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Vooruit! Reïntegratie & Verzuim schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 7 OVERMACHT
7.1  Geen kosten zijn verschuldigd indien Vooruit! Reïntegratie & Verzuim door overmacht verhinderd is de dienst uit te voeren en aanbiedt op een nader te bepalen tijdstip alsnog deze dienst, tegen betaling van de overeengekomen kosten, alsnog uit te voeren. Onder overmacht wordt in deze algemene Voorwaarden verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Vooruit! Reïntegratie & Verzuim geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vooruit! Reïntegratie & Verzuim niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Vooruit! Reïntegratie & Verzuim worden daaronder begrepen. Vooruit! Reïntegratie & Verzuim behoudt zich het recht voor de dienst te laten uitvoeren door een andere casemanager/coach dan degene waarmee de Opdrachtgever zich in beginsel heeft gecontracteerd.
7.2  Vooruit! Reïntegratie & Verzuim heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Vooruit! Reïntegratie & Verzuim haar verbintenis had moeten nakomen.
7.3  Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Vooruit! Reïntegratie & Verzuim opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Vooruit! Reïntegratie & Verzuim niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4  Indien Vooruit! Reïntegratie & Verzuim bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID
8.1  Vooruit! Reïntegratie & Verzuim is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, ontstaan aan (eigendom van) Opdrachtgever en/of deelnemer(s).
8.2  Vooruit! Reïntegratie & Verzuim is evenmin aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, die de Opdrachtgever en/of deelnemer heeft geleden bij het niet doorgaan van een training/coaching/dienst.
8.3  Indien Vooruit! Reïntegratie & Verzuim verhinderd is de dienst uit te voeren door toedoen van Opdrachtgever, dan
behoudt Vooruit! Reïntegratie & Verzuim nochtans de volle aanspraak op betaling van het overeengekomen bedrag.
8.4  Indien Vooruit! Reïntegratie & Verzuim ondanks de voorgaande bepalingen aansprakelijk is, dan is die
aansprakelijkheid als volgt begrensd:
a. De aansprakelijkheid van Vooruit! Reïntegratie & Verzuim, voor zover deze door haar aansprakelijkheids- verzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
b. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
c. In afwijking van wat hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte met een maximum van 5000 euro.
d. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Vooruit! Reïntegratie & Verzuim of haar ondergeschikten.
e. Vooruit! Reïntegratie & Verzuim is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
f. De aansprakelijkheid van Vooruit! Reïntegratie & Verzuim wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming.
g. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als cliënt niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.


ARTIKEL 9 GEHEIMHOUDING
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 10 GEBREKEN EN KLACHTEN
10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Vooruit! Reïntegratie & Verzuim.
10.2  Indien een klacht gegrond is, zal Vooruit! Reïntegratie & Verzuim de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever te worden bewezen.
10.3  Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

ARTIKEL 11 HONORARIUM
11.1  Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 11.2, 11.5 en 11.6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 11.3 t/m 11.6 van dit artikel.
11.2  Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
11.3  Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
11.4  Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
11.5  Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek per maand in
rekening worden gebracht.
11.6  Indien Vooruit! Reïntegratie & Verzuim met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is
Vooruit! Reïntegratie & Verzuim niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Vooruit! Reïntegratie & Verzuim mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Vooruit! Reïntegratie & Verzuim kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

ARTIKEL 12 INCASSOKOSTEN
12.1  Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever verschuldigd:  over de eerste € 6.500,- 15%  over het meerdere tot € 13.000,- 10%  over het meerdere tot € 32.500,- 8%  over het meerdere tot € 130.000,- 5%  over het meerdere 3%
12.2  Indien Vooruit! Reïntegratie & Verzuim aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13 GESCHILLENBESLECHTING
De rechter in de vestigingsplaats van Vooruit! Reïntegratie & Verzuim is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Vooruit! Reïntegratie & Verzuim het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door opdrachtgever van verplichtingen voorvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van opdrachtgever.

ARTIKEL 14 TOEPASSELIJK RECHT
Op elke overeenkomst tussen Vooruit! Reïntegratie & Verzuim en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 15 SLOTBEPALING
1.15.1  Vooruit! Reïntegratie & Verzuim is bevoegd deze algemene Voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene Voorwaarden.
2.15.2  Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene Voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene Voorwaarden voor het overige in stand.
3.15.3  Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen voorafgaande schriftelijke toestemming van Vooruit! Reïntegratie & Verzuim.

Deze site maakt gebruik van cookies. Lees meer in de privacy verklaring